woensdag 27 juli 2022

Context on 'Create Your Dream Language'


Spontaneous video to give some context on my pilot workshop 'Create Your Dream Language', Friday September 2, 14.00 - 17.00 hours.
Selfcare is about tapping into your capacities to self heal and manifest your life from a place of sovereignty and autonomy.

more info on: theladymerel.substack.com

----

Een spontane video uit het blote hoofdje om wat context te geven ovdr mijn pilot workshop 'Create Your Dream Language', vrijdag 2 september a.s., 14.00 - 17.00 uur.
Selfcare gaat over het gebruik maken van jouw cappaciteiten om zelf te helen en jouw leven te manifesteren vanuit een plek van soevereiniteit en autonomie.

voor meer info: theladymerel.substack.com

#workshop #createyourdreamlanguage #dromen #dreams #dromentaal #pilot #solidground #dreamlanguage

dinsdag 26 juli 2022

Datum is bekend! / Date Announcement!


DE DATUM IS BEKEND!
Op vrijdag 2 september a.s. vindt de pilot van de workshop 'Create Your Dream Language' plaats, van 14.00 - 17.00 uur bij mij thuis in Rotterdam.

Er zijn nog 5 van de 8 plaatsen beschikbaar. Meld je aan via: connect@solidground-projects.nl. Voor meer info check de aankondiging op: theladymerel.substack.com.

Oh ja, deze workshop is voor iedereen, niet alleen voor vrouwen. Just saying.

------

DATE ANNOUNCEMENT!
The pilot workshop 'Create Your Dream Language' will take place on Friday September 2, from 14.00 until 17.00 hours at my place in Rotterdam.

There are still 5 of the 8 places open. To sign up message me at: connect@solidground-projectd.nl. For more info check the announcement at: theladymerel.substack.com

FYI: this workshop is open to anyone, not just women. Just saying.

#workshop #createyourdreamlanguage #dromen #dreams #dromentaal #pilot #solidground #dreamlanguage

donderdag 21 juli 2022

ER ZIJN MEER WEGEN DIE NAAR DROMEN LEIDEN

AANKONDIGING – Workshop ‘Create Your Dream Language’ (Creëer je dromentaal; pilot)

[Please scroll down for English.]
 
Dromen, wat kun je er mee? Ik heb het over nachtelijke dromen. In de westerse wereld wordt er tegenwoordig wat lacherig over gedaan. Toch worden ze wereldwijd ingezet om dieper of breder zelfinzicht en dat van de wereld te krijgen. Van de Bijbel tot boeken van Anaïs Nin en Florence Scovel Shinn tot (inheemse) rituelen van over de hele wereld, dromen zijn overal. Begin 20ste eeuw was het onder westerse elite gebruikelijk om dromen te lezen bij de psychiater als onderdeel van de behandeling. Freud en Jung zijn de bekendste, maar er zijn meer manieren om dromen te benaderen. In andere delen van de wereld worden dromen gezien als boodschappen van ons hogere zelf, toegang tot een werkelijkheid die de ware realiteit zou zijn, of gebruikt door sjamanen bij ceremonies. Ondanks universele thema’s zijn dromen uniek aan ieder mens. Onderscheid kan cultureel, zelfs geografisch zijn en worden bepaald door de tijdsgeest. Wat het werkelijk uniek maakt is hoe een ieder de wereld ervaart en daarmee het omzet in een eigen dromen- of beeldentaal
 
IK NODIG JE UIT
Binnenkort organiseer ik bij mij thuis de workshop ‘Create Your Dream Language’, een pilot. In 3 uur maken we een start met het ontdekken, ontwikkelen en bekend worden met jouw dromentaal. Wat ik je wil aanreiken is hoe je de specifieke signalen kan ontvangen die via jouw dromen worden gecommuniceerd. Dromen zijn jouw eigen rijke bron en een van jouw communicatiemiddelen met het leven.
 
Je hoeft niet veel te dromen, lange dromen te hebben of een heleboel te onthouden om ze te kunnen lezen. Zelfs als je denkt niet te dromen, is het mogelijk toegang te krijgen tot wat er gebeurd terwijl je slaapt. In mijn vierde nieuwsbrief ‘Dreaming up a book’ vertel ik hoe ik werd geïnspireerd door ‘Vrouwen Dromen’ (2001) van Lucy Goodison, om mijn nachtelijke dromen te gebruiken voor mijn boek. Na een jaar verbaast het mij nog steeds hoe geraffineerd mijn onderbewustzijn of hogere zelf communiceert.
 
Doe je mee? Ik heb plaats voor 8 personen beschikbaar. Ik vraag voor deze pilot een bijdrage van 30,00 euro. Neem contact met mij op of meld je aan via: connect@solidground-projects.nl
Blessings, Merel
Mijn nieuwsbrief ‘Plant your feet on SOLID GROUND’ is te vinden op: theladymerel.substack.com. Meld je gratis aan om ze in jouw inbox te ontvangen.
 
----
 
ANNOUNCEMENT – Workshop ‘Create Your Dream Language’ (pilot)
 
[Image loosely translated: there are many ways which lead to dreams.]
 
Dreams, what can you do with them? I am talking about nightly dreams. Currently dreams are laughed at in the Western world. Still they are used all over the world to gain better or broader insight of yourself and the world at large. From the Bible to the books of Anaïs Nin and Florence Scovel Shinn to indigenous rituals all around the world, dreams are everywhere. At the beginning of the 20st century it was common for the Western elite to have their dreams analyzed by the psychiatrist during their treatment. Freud and Jung are the most famous, but there are many ways to approach dreams. In other parts of the world they are seen as messages of our higher self, a gateway to another reality that is seen as the true one, or used by shamanic rituals. Despite universal themes dreams are unique to each individual. The difference can be cultural, even geographical and are influenced by the zeitgeist. What makes them really unique is how each person perceives the world what turns it into their own dream or image language
 
I AM INVITING YOU
Soon I will organize the workshop ‘Create Your Dream Language’ at my home, a pilot. In 3 hours we will make a start with discovering, develop and getting comfortable with your dream language. What I would like to give you is how you can receive specific signals given which are communicated your dreams. Dreams are your own rich source and one of your communication tools with life.
 
You do not have to dream much, long or catch many to read them. Even when you think you do not dream, it is possible to gain access to what happens when you sleep. In my forth newsletter ‘Dreaming up a book’ I share that I was inspired by ‘The Dreams of Women’ (2001) by Lucy Goodison to use my dreams for my book. Still after one year I am amazed how refined my unconscious or higher self communicates.
 
Are you in? I will have 8 places available. I will ask a contribution of 30,00 euros for this pilot.Contact me at: connect@solidground-projects.nl
 
Blessings, Merel
 
My newsletter ‘Plant your feet on SOLID GROUND’ is available on: theladymerel.substack.com. Subscribe for free and receive new posts in your inbox.
 

vrijdag 15 juli 2022

ANNOUNCEMENT: Workshop Your Dream Language / Jouw Dromentaal


ANNOUNCEMENT
Workshop 'Your Dream language' (pilot) coming up!
For details on this pilot, check my forth newsletter 'Dreaming up a book' at theladymerel.substack.com

----

AANKONDIGING
Workshop 'Jouw Dromentaal' (pilot) komt er aan!
Voor meer info over deze pilot, check mijn vierde nieuwsbrief 'Dreaming up a book' at theladymerel.substack.com

donderdag 14 juli 2022

DREAMING UP A BOOK


DREAMING UP A BOOK
My newsletter 'Plant your feet on SOLID GROUND' no. 4 is out!
For subscribers, go to your inbox or spam folder.
Link: theladymerel.substack.com

----

DREAMING UP A BOOK
Mijn nieuwsbrief 'Plant your feet on SOLID GROUND nr. 4 is uit!
Voor abonnees, check je inbox of spam folder.
Link: theladymerel.substack.com


dinsdag 12 juli 2022

Number 4


'Plant your feet on SOLID GROUND' no. 4 is finished! Title: 'Dreaming up a book'. Only translating to Dutch to do before publishing.

And it's simply overflowing with potential. Hence I dance to move the energy. My cats think I'm crazy in this weather.

Note: I do not own the rights to this song 'Dilemme' by Lous and The Yakuza.

----

'Plant your feet on SOLID GROUND' nr. 4 is klaar! Titel: 'Dreaming up a book'. Alleen nog naar Nederlands vertalen voordat ik het publiseer.

Het overstroomt gewoonweg van potentie. Vandaar dat ik dans om de energie te laten bewegen. Mijn katten denken dat ik gek ben met dit weer.

Noot: Ik bezit de rechten niet van deze track 'Dilemme' van Lous and The Yakuza.

relying on

Whatever I go through I have always relied on that one morsel inside at the core of me that will not let me die. I first recognised that piece in my early twenties when I was in hypno-theraphy. I knew then that I did not have the choice to give up.
But relying on out of survival is not sustainable. You end up sacrificing precious energy because you do not look at the cause or the choice that lies underneath that behavior of repeating patterns and trauma.
So now I choose to come from that piece of love and see what that will create.

--

Waar ik ook doorheen ga ik ben er altijd vanuit gegaan dat ik kon terugvallen op dat stukje in mijn kern dat mij niet laat sterven. Ik herkende dat stukje voor het eerst toen ik begin twintig in hypno-therapie zat. Ik wist toen dat ik de keus niet had om op te geven.
Maar terugvallen op vanuit overleven is niet duurzaam. Je verspilt uiteindelijk kostbare energie omdat je niet kijkt naar de onderliggende oorzaak of keuze van dat gedrag van repeterende patronen en trauma.
Zo nu kies ik te komen van dat stukje liefde en zie wat daar vanuit gecreërd wordt

Solid Groun